ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ให้เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ On-line วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564 นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทัักษะสาขาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทัักษะสาขาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. รอบปกติ ประจำปีการศึกษา 2565

เรื่องการรับสมัครบุค…

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายจาก นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ ได้แก่ นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ้ ว่าที่ร้อยตรีสุเมษ จันทะแจ่ม นายพงษ์พิสุทธิ์ นนทา นางสาวสุนิสา ธรรมรักษ์ นางสาวชวัลลักษณ์ คำชมภู และตัวแทนลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เข้ารับเกียรติบัตรและธงรางวัล รางวัลชมเชย การประกวด ระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชาติ ประจำปี 2564 ประเภทลูกเสือและเนตรนารี กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ (ห้วยคล้า)

วันที่ 13 ตุลาคม 256…

แผนกวิชาช่างยนต์ สาขางานตัวถังและสีรถยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ขอขอบคุณ บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด ที่ได้สนับสนุนสีเเละกระดาษทราย เพื่อใช้ในการเรียน การสอน สาขางานตัวถังเเละสีรถยนต์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำคณะครูผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและ ปฏิบัติการ 1 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ไปมอบตู้อบฆ่าเชื้อโควิด-19 น้ำยาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ สบู่เหลวล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ มอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักแพว และตำบลหนองบัวอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย นางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นายเชิด ชารีผล หัวหน้างานทะเบียน และนายสุจิตร พิมโคตร หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โดมแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรา…

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วย นางชัญญณัท จันทร์เทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ หัวหน้าแผนกวิชาและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความยินดีกับ นายกมล โคตะมะ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ และต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์ ที่เดินทางมาส่งที่วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

28 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพร้อมด้วยนางชัญญณัท จันเทพา นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ของทุกปี ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

28 กันยายน 2564 วิทย…

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการเข้าการตรวจติดตามเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิค-๑๙)

นักศึกษาที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ในปี พ.ศ.2565 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ประกาศเรื่อง การติดตามการรับเงินตามโครงการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของนักเรียน/นักศึกษา/ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์รับเงินตามโครงการที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการรับเงิน 2,000 บาท หรือกรณีตกหล่น ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา หรืองานการเงินวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2564 (เบอร์โทร: 0881207208 ) และสามารถตรวจสอบสิทธิ์ ได้ตามลิงค์

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 07.45 น. นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหา…

ประกาศจากงงานกิจกรรม นักเรียนที่ต้องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารในปี พ.ศ.2564 ให้เตรียมเอกสาร และส่งหลักฐานที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 15:30 น. นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วยนายศิวพงศ์ โถบำรุง ครูแผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและนักศึกษาระดับชั้นปวส.2 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ผู้ออกแบบและจัดทำมุ้งสนาม ได้เข้ามอบมุ้งสนาม พร้อมทั้งตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศให้กับโรงพยาบาลสนามกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ขอรับบริจาคโลหิต เนื่องจากโลหิตขาดแคลนช่วงโควิด วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ โดมโรงเรียนกันทรารมย์โดยมี นายเฉลิมพล แก้วพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัย และนักเรียนนักศึกษา เข้า ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้จัด พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฎิบัติการ 1 โดยมี พระครูกิตติวรโสภณ เจ้าอาวาสวัดประชารังสฤษฎิ์ กล่าวปาฐกถา มอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน และมีนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นายเฉลิมพล แก้วพรหม นางชัญญณัท จันเทพา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยเข้าร่วมมอบทุนสนับสนุนการศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดยนายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ได้รับมอบหมายภารกิจจากจังหวัดศรีสะเกษ จัดเตรียมและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และจอ LED พร้อมอุปกรณ์เชื่อต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตและเครื่องเสียงสำหรับการถ่ายทอดภาพและเสียงในการรับฟังพระราโชวาทและถวายพระพรเพื่อ การรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 10 ของภาคเรียนที่ 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 4-7 มกราคม 2565 ให้เป็นรูปแบบการเรียนออนไลน์ On-line

You missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า แผนกวิชาช่างยนต์ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 25-27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์​ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำโดย นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ นำนักเรียน เข้าร่วมการเเข่งขันทักษะวิชาชีพ การแข่งขันทักษะการออกแบบพัฒนาโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ ในงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ธันวาคม 2564