16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประวัติวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์ โดยจัดการเรียนการสอน 4 สาขาวิชา ดังนี้

๑. สาขาวิชาช่างยนต์

๒. สาขาวิชาไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

๓. สาขาวิชาการบัญชี

๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการประกาศจัดตั้ง ให้เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประวัติผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์

พ.ศ. ๒๕๕2-๒๕๕๖  นายอุดม  วัชรพงศ์วณิช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ               

                             ผู้ประสานงานศูนย์การเรียนรู้อำเภอกันทรารมย์     

ประวัติผู้บริหารวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙     นายพิชิตชัย เครือรัตน์ 

๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ – ปัจจุบัน นายเทอดศักดิ์  สรรพศรี

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

ปัจจุบัน วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๗๐ หมู่ ๖ ถนนประชารังสฤษดิ์ ตำบลดูน               อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๑๓๐

ข้อมูลการติดต่อวิทยาลัย

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๕ ๑๖๔๑

โทรสาร. ๐ ๔๕๖๕ ๑๖๔๑

เว็บไซต์  www.krtc.ac.th   

email.   krtc045651641@gmail.comEdit

You may have missed