2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

เจ้าหน้าที่

ลำดับชื่อรูปภาพ
1ชื่อ : นางสาวสุพัตรา พยายาม
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานการบัญชี
เบอร์ติดต่อ :
062-5657102
2ชื่อ : นายพีรพล สิงคิบุตร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :
093-9503710
3ชื่อ : นางสาววรรณภา สีดาโคตร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแผนงานฯ และความร่วมมือ
เบอร์ติดต่อ :
062-3686846
4ชื่อ : นางสาวสิริมนต์ ทองสุขนอก
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
091-7873363
5ชื่อ : นางสาววิศรุตรา ไชยสาร
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :
095-4951349
6ชื่อ : นางสาววณิชยา ทองทวี
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
061-1211565
7ชื่อ : นางสาวมณีรัตน์ มากมะณี
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการงานการเงิน
เบอร์ติดต่อ :
087-1258552
8ชื่อ : นางสาวปริษา ปิติภูวชัย
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า
เบอร์ติดต่อ :
081-1659349
9ชื่อ : นางสาวผุสดี สุกเหลือง
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานบุคลากร
เบอร์ติดต่อ :
085-2084800
10ชื่อ : นายอนุชา สายแพง
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานแนะแนวฯ งานปกครอง
เบอร์ติดต่อ :
058-0160191
11ชื่อ : นางรุจิวรรณ พันธ์วิไล
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
064-5304698
12ชื่อ : นางสาวกรวิภา ครองยุทธ
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ :
065-2509521
13ชื่อ : นางสาวศศิธร อ่อนโส
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เบอร์ติดต่อ :
061-6722838
14ชื่อ : นางสาวศิริลักษณ์ แสวงพันธ์
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานครูที่ปรึกษาและงานทะเบียน
เบอร์ติดต่อ :
063-7528254
15ชื่อ : นางสาวสุธิดา ผลบุญ
เจ้าหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ธุรการ งานพัสดุ
เบอร์ติดต่อ :
065-2610297

You may have missed