31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

งานบัญชี

รายงานงบทดลองประจำเดือน

1. รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

2. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษจิกายน 2564

3. รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564

4. รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566

5. รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

6. รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566

7. รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565

8. รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565

9. รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565

10. รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565

11. รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565

12. รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

You may have missed