25 พฤษภาคม 2022

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

งานบัญชี

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของสถานศึกษา ตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชี เพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  4. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่างๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

รายงานงบทดลองประจำเดือน

รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564

ายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564

You may have missed