งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  1. ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด
  2. ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจน ประสานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชี ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
  3. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย
  4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม
  5. รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
  6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด
  7. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

You missed