วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

          เป็นสถานศึกษาของชุมชนท้องถิ่นด้านอาชีวศึกษาในระดับฝีมือและเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          ๑.จัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

          ๒.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถในการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระให้มีคุณภาพ

          ๔. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

          ๕. สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่สังคม

          ๖. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาใช้

อัตลักษณ์

          ทักษะดี มีสัมมาคารวะ

เอกลักษณ์

          บริการชุมชน

คุณธรรมอัตลักษณ์

พอเพียง มีวินัย มีสัมมาคารวะ

ปรัชญา

         รู้จริง ทำได้ นิสัยดี

คำขวัญ

         มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ

You missed