31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์

          เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาของชุมชน ที่ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับฝีมือ และเทคนิค ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณภาพในทุกมิติ และได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          ๑.จัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ตลาดแรงงาน การประกอบอาชีพอิสระ โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

          ๒.พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์

          ๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถในการเป็นผู้ประกอบการหรืออาชีพอิสระให้มีคุณภาพ

          ๔. บริการวิชาการและวิชาชีพสู่ชุมชน

          ๕. สร้าง พัฒนา และเผยแพร่ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู่สังคม

          ๖. การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงมาใช้

อัตลักษณ์

          ทักษะดี มีสัมมาคารวะ

เอกลักษณ์

          บริการชุมชน 

คุณธรรมอัตลักษณ์

พอเพียง  มีวินัย  มีสัมมาคารวะ

ปรัชญา

         รู้จริง ทำได้ นิสัยดี

คำขวัญ

         มีวินัย ใจบริการ ชำนาญวิชาชีพ

You may have missed