แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1ชื่อ : นางสาวนฤชล นามสิงห์  (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ), คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 080-1907784
2ชื่อ : –
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : –
เบอร์ติดต่อ : –
3ชื่อ : นางสาวจิราภา สิมณี
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 085-3308034
4ชื่อ : นายศราวุฒิ สุดแสง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์ติดต่อ : 096-9793171
วิสัยทัศน์ (Vision)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
พันธกิจ (Mission)
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
เป้าหมาย (Objective)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาโดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

You missed