23 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1ชื่อ : นางสาวนฤชล นามสิงห์  (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิ : คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


2
ชื่อ : นายอานันท์ สารเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : คอมพิวเตอร์การศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
2ชื่อ : นางสาวจิราภา สิมณี
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3ชื่อ : นายศราวุฒิ สุดแสง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 4
4
ชื่อ : นายอนันต์ สุขชาติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์

4
ชื่อ : นายบรรพต ศรีกุล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

เว็บไชต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://bc.krtc.ac.th/
วิสัยทัศน์ (Vision)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
พันธกิจ (Mission)
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
เป้าหมาย (Objective)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาโดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

You may have missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ระแวกะตามข้าวไรซ์เบอร์รี่ Ravae Katam Riceberry Crackers เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการนำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นแครกเกอร์ และเพิ่มรสชาติของระแวกะตาม(แกงอ่อมปูนา) ซึ่งเป็นเมนูเชิดชูอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำมาจากปูนาและพืชผักสมุนไพร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำกัดเวลา ขนาด 50 กรัม ราคากล่องละ 20 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081881951781

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนุจรี พุฒพิมพ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์