31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

1ชื่อ : นางสาวนฤชล นามสิงห์  (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิ : คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เบอร์ติดต่อ : 08-0190-7784
2
ชื่อ : นายอานันท์ สารเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : คอมพิวเตอร์การศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์ติดต่อ : 0881099070
2ชื่อ : นางสาวจิราภา สิมณี
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บธ.บ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เบอร์ติดต่อ : 08-5330-8034
3ชื่อ : นายศราวุฒิ สุดแสง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง 4
เบอร์ติดต่อ : 09-6979-3171
4
ชื่อ : นายอนันต์ สุขชาติ
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : คอ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์
เบอร์ติดต่
อ : 06-2167-3452
4
ชื่อ : นายบรรพต ศรีกุล
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วท.บ.(วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เบอร์ติดต่
อ : 09-0035-5156
เว็บไชต์แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ https://bc.krtc.ac.th/
วิสัยทัศน์ (Vision)
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทางด้านวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานทางด้านวิชาชีพเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการควบคู่คุณธรรม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสถานประกอบการ
พันธกิจ (Mission)
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาตามความถนัดและความสนใจของผู้ เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
เป้าหมาย (Objective)
1. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
2. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อ เนื่องและก้าวทันความก้าวหน้าด้านหลักสูตร การศึกษาโดยยืดหลัก คุณธรรมนำความรู้
3. ผู้สอนและผู้เรียนมีการพัฒนา ความรู้แก่ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

You may have missed