31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

1ชื่อ : นายสุริยา ภิรมย์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
เบอร์ติดต่อ : 098-7936649
2ชื่อ : นายเชิด ชารีผล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์ (ช่างอิเล็กทรอนิกส์)
เบอร์ติดต่อ : 099-6385261
3ชื่อ : นายไพโรจน์ ศิริรัชฎานันท์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วิทยาศาสตร์บัญฑิต (วท.บ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กฯ)
เบอร์ติดต่อ : 096-6158959
4ชื่อ : นางสาวเสาวนีย์ งอมสงัด
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
เบอร์ติดต่อ : 065-3838858
5 ชื่อ : นายหาญณรงค์ มั่นคง
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)
เบอร์ติดต่อ : 086-0511299

You may have missed