แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

1ชื่อ : นางสาวพนิตชา โพธิสาร (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัญฑิต การจัดการ
เบอร์ติดต่อ : 098-2705297
2ชื่อ : นางสาววรัญญา สรรพศรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
เบอร์ติดต่อ : 065-1202260

You missed