31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1ชื่อ : นางสาวปฏิญญา มีคุณลิ์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิ : ปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัญฑิต (ศบ.ม)

(การบริหารสถานศึกษา)
เบอร์ติดต่อ : 085-1049077 / 094-3565158
2ชื่อ : นางสาวอรวรรณ ศิลให้อยู่สุข
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
เบอร์ติดต่อ : 081-9779040
3ชื่อ : นางสาวปฐมาพร  บุญลี
ตำแหน่ง :  ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาสเปน)
เบอร์ติดต่อ :
4ชื่อ : นางสาวรัตน์สุดา สิมณี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
เบอร์ติดต่อ : 093-5541723
5ชื่อ : นายสุมนตรี  เกษาพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์)
เบอร์ติดต่อ : 080-7977366
6ชื่อ : นางสาวจามจุรี สรรพศรี
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น)
เบอร์ติดต่อ : 099-0371611
7ชื่อ : นางสาวสุนิสา ธรรมรักษ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
เบอร์ติดต่อ :
089-2847669
8ชื่อ : นายธีรพล  คำผุย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (พลศึกษา)
เบอร์ติดต่อ :

You may have missed