31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ด้วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จะดำเนินโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการเรียน ๑วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสถานศึกษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีมีระเบียบวินัย ยืดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนนักเรียน นักศึกษา

You may have missed