16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ เรื่อง การจำหน่าย อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในวิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

📣ประกาศวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
เรื่อง การจำหน่าย อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ในวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการจัดเก็บค่บำรุงโรงอาหาร เพื่อเปิดจำหน่าย
อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาสัยฯ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

You may have missed