23 กุมภาพันธ์ 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่

มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 

1) เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการทำแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่

2) เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่               

3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผลการศึกษา พบว่า (1) ผลการศึกษาอัตราส่วนที่มีความเหมาะสมต่อในการทำแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ พบว่า อัตราส่วนที่มีความเหมาะสมในการทำแผ่นแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ คือ สูตร B ในอัตราส่วนแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่: แป้งมัน : เกลือ: น้ำกระเจี๊ยบ 326 : 70 : 4 : 600  (2) ผลการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ พบว่า ลักษณะ  ทางกายภาพ สีของแผ่นแป้งมีสีม่วงอ่อน ไม่มีกลิ่น มีรสชาติจืด ลักษณะของเนื้อสัมผัสในขณะที่แห้ง แผ่นแป้งมีความหนาเหมาะสม มีเนื้อสัมผัสละเอียด สม่ำเสมอ เมื่อทิ้งไว้ให้แห้งจะกรอบและแตกหัก ในปริมาณที่น้อยเมื่อนำไปแช่น้ำแผ่นแป้งมีความเหนียวที่เหมาะสม แผ่นแป้งจะอ่อนตัว สามารถนำมาใช้ห่ออาหารได้อย่างเหมาะสม ลักษณะทางเคมีแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยการทดสอบสารอาหาร ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ การทดสอบไขมันโดยละลายน้ำแล้วนำไปทดสอบกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วนำไปต้มสีของสารจะมีความลื่นและมัน ทดสอบคาร์โบไฮเดรต โดยทดสอบกับสารละลายไอโอดีน ผลการเปลี่ยนแปลง เป็นสีน้ำเงินแกมม่วง และทดสอบน้ำตาลเมื่อละลายน้ำแล้วนำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิกต์ แล้วนำไปต้มสีของสาร จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นส้มตะกอนแดงอิฐ  (3) การประเมินความพึงพอใจต่อแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ได้จากการสุ่มเจาะจง จำนวน 30 คน จากคณะครูและนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ จำนวน 20 คน และผู้ประกอบการร้านสลัดโรล จำนวน 10 คน สรุปผลการศึกษาด้านคุณประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภค ความพึงพอใจ  ของกลุ่มผู้ประกอบการ และกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อแผ่นแป้งสลัดโรลข้าวไรซ์เบอร์รี่ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.87   

You may have missed

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ระแวกะตามข้าวไรซ์เบอร์รี่ Ravae Katam Riceberry Crackers เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพ โดยการนำเอาข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาผลิตเป็นแครกเกอร์ และเพิ่มรสชาติของระแวกะตาม(แกงอ่อมปูนา) ซึ่งเป็นเมนูเชิดชูอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์เฉพาะ ของจังหวัดศรีสะเกษ โดยทำมาจากปูนาและพืชผักสมุนไพร ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์แครกเกอร์ที่มีรสชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ มากมาย ทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นทางเลือกในการรับประทานอาหารของผู้บริโภคในปัจจุบันที่จำกัดเวลา ขนาด 50 กรัม ราคากล่องละ 20 บาท สั่งซื้อได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100081881951781

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ โดย นายพยนต์ สืบเสน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ พร้อมด้วย นายพลวุฒิ แก้วสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนุจรี พุฒพิมพ์ หัวหน้างานบุคลากร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมตึกวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์