31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียนทั้งสิ้น จำนวน ………3……… หลัง อาคารอเนกประสงค์………………4…………….หลัง

ประเภทอาคารเรียนช่างอุตสาหรรม จำนวน….2….หลัง

ประเภทอาคารเรียนพาณิชยกรรม    จำนวน….1….หลัง

ประเภทอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำนักงาน) จำนวน….3….หลัง

ประเภทอาคารอเนกประสงค์ (อาคารปฏิบัติงาน) จำนวน….1….หลัง

จำนวนห้องเรียน……….53……….ห้อง ห้องพักครู…………..10………….ห้อง

ห้องส่งเสริมวิชาการ (ห้องสมุด) ………1……….ห้อง

จำนวนพื้นที่บริเวณสถานศึกษาทั้งหมด ……71…. ไร่…….1…….งาน……..91.9…….ตารางวา

ส่วนที่เป็นสนาม …..65…… ไร่……..-……งาน……..-……..ตารางวา

ส่วนที่เป็นบริเวณพักผ่อน …..5….. ไร่……-……งาน…….-……..ตารางวา

ส่วนที่เป็นแปลงเกษตร ……1….. ไร่……..1……งาน……91.9……ตารางวา

You may have missed