16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

1ชื่อ : นายอาคม ไกรรักษ์ (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
2ชื่อ : นางสาวจิรญาดา ไชยเสนา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)
3ชื่อ : นายวิโรจน์ ลิ้มปรีดีชัย
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(การจัดการอุตสาหกรรม)
4ชื่อ : นายไพบูลย์ โพธิ์เข็ม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีแม่พิมพ์)
5ชื่อ : นางสาวลดาวัลย์ เดินชาบัน
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

You may have missed