31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างยนต์

1ชื่อ : นายเดช  ทองแก้ว (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครู คศ.3
วุฒิ : ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัญฑิต (สาขาวิชาเครื่องกล)
เบอร์ติดต่อ : 093-1524242
2ชื่อ : นายปัจพล  ทัดเทียม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
เบอร์ติดต่อ : 088-4460764
3ชื่อ : นายกริชฐภัสร์  กาโฑ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : เทคโนโลยีเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ : 061-7822288
4ชื่อ : นายสุจิตร พิมโคตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เครื่องกล
เบอร์ติดต่อ : 065-2935494 – 093-1233746
5
ชื่อ : นายสุชาติ บุญปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกเทคโนโลยีเครื่องกล
เบอร์ติดต่อ : 093-1233746
6ชื่อ : นายศุภชัย ผาแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
เบอร์ติดต่อ : 085-3528497
7 ชื่อ : นายอโนทัย กลมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
เบอร์ติดต่อ : 082-1545827
8ชื่อ : ว่าที่ร.ต.สุเมษ จันทะแจ่ม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องยนต์กำลัง
)
เบอร์ติดต่อ : 084-8252512

You may have missed