16 เมษายน 2024

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

แผนกวิชาช่างยนต์

1ชื่อ : นายเดช  ทองแก้ว (หัวหน้าแผนกวิชา)
ตำแหน่ง : ข้าราชการ ครู คศ.3
วุฒิ : ปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัญฑิต (สาขาวิชาเครื่องกล)
2ชื่อ : นายปัจพล  ทัดเทียม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : วิศวกรรมบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
3ชื่อ : นายกริชฐภัสร์  กาโฑ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : เทคโนโลยีเครื่องกล
4ชื่อ : นายสุจิตร พิมโคตร
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) เครื่องกล
5
ชื่อ : นายสุชาติ บุญปัญญา
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แผนกเทคโนโลยีเครื่องกล
6ชื่อ : นายศุภชัย ผาแก้ว
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
7 ชื่อ : นายอโนทัย กลมพันธ์
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเครื่องกล)
8ชื่อ : ว่าที่ร.ต.สุเมษ จันทะแจ่ม
ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน
วุฒิ : อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชา เทคโนโลยีเครื่องยนต์กำลัง
)

You may have missed