2 กุมภาพันธ์ 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

ข้อมูลแผนกวิชา/ที่เปิดสอน

ข้อมูลแผนก/สาขา ที่เปิดสอน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ช่างยนต์เทคนิคเครื่องกล
ช่างยนต์เทคนิคการผลิต
ช่างกลไฟฟ้า
ช่างกลโรงงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ช่างไฟฟ้ากำลังเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่างอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
เทคนิคคอมพิวเตอร์การบัญชี
คอมพิวเตอร์ธุรกิจการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
การบัญชี
การจัดการธุรกิจค้าปลีก

You may have missed