31 พฤษภาคม 2023

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารารมย์ Kanthararom.Technical.College

นายเทอดศักดิ์ สรรพศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ ประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) เป็นประธานพิธีเปิด การแข่งขันทัักษะสาขาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี (ระดับ ปวช.) ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่องานบัญชี (ระดับ ปวส.) ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร

You may have missed